POLITIKA PRIVATNOSTI

Kao potencijalne kupce, privredno društvo sa ograničenom odgovornošću BBSE INSVESTMENTS DOO BEOGRAD, ul. Sime Lozanića br. 10, Vas ovim putem obaveštava o tome kako će se Vaši lični podaci koristiti, odnosno obrađivati i u koje svrhe, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

RUKOVALAC PODATAKA

Rukovalac Vaših ličnih podataka je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću BBSE INVESTMENTS DOO BEOGRAD, ul. Sime Lozanića br. 10, matični broj: 21364983 (u daljem tekstu: Rukovalac).

Podaci koji će se obrađivati su podaci koje Vi kao zainteresovani kupci dostavljate, a to su sledeći podaci: ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona.

SVRHA PRIKUPLJANJA I DALJE OBRADE PODATAKA

Lični podaci koje dostavite biće korišćeni u svrhu direktnog oglašavanja naših proizvoda.

Naime, svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa Vama, a sve radi razumevanja Vaših potreba i pronalaženja za Vas adekvatnog prostora.

Davanjem podataka o ličnosti saglašavate se da Rukovalac iste koristi da Vas obavesti o ponudama i dodatnim informacijama i aktuelnostima koje Vas interesuju, da Rukovalac iste koristi za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja obaveza po svim započetim i budućim poslovima sa Klijentom, uključujući i dostavljanje ponuda za proizvode i usluge Rukovaoca, istraživanje tržišta i zadovoljstva klijenata, ažuriranje, kao i statističke analize i obrade.

Davanjem svojih podataka o ličnosti dajete saglasnost Rukovaocu da iste može obrađivati u skladu sa odredbama Zakona i drugim propisima, kao i da ih može prosleđivati svojim povezanim licima, marketinškim kompanijama, a sve u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za kupoprodaju nepokretnosti.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gore pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih Zakonom ne zahteva drugačije.

NAČIN KORIŠĆENJA PODATAKA

Podaci koje dostavite koristiće se za prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, strukturisanje, uvid, upotrebu, upoređivanje.

PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA

Pravni osnov obrade podataka je isključivo Vaša saglasnost.
Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku.

U slučaju opoziva, dužni ste da nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koja nastane u slučaju opoziva.

OSTALE INFORMACIJE

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve do opoziva Vaše saglasnosti, odnosno sve dok nas ne obavestite da više ne želite da primate obaveštenja.
Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Rukovalac će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitio u skladu sa Zakonom. Pristup Vašim podacima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.
Rukovalac zadržava pravo izmene polise privatnosti u skladu sa izmenom Zakona, ali je dužan da Vas prethodno blagovremeno o svakoj izmeni i obavesti.

Vaši podaci o ličnosti se neće iznositi iz Republike Srbije u drugu državu niti međunarodnu organizaciju.

Tagline image